బుధవారం, మార్చి 14, 2012

ఔన్నత్యం , ఔచిత్యం సభామర్యాద ఈ మూడు పాటించేవాడు ఐన బ్రేకు డౌను అయ్యాడు అని మన బాషలో అర్థం .


 దృష్ట్వా గ్రిద్రం కా నిహతం 
శ్రుత్వా హ్రితాం కా మైథిలీమ్ 
రాఘవః శోకససంప్తతో
ఇంద్రియః విలాపాకులా


దృష్ట్వా , శ్రుత్వా , గ్రిద్రం , హ్రితాం , రాఘవ , ఇంద్రియ . ఈ పద ప్రయోగాలూ 
పరిస్థితి యొక్క తీవ్రతను  అంచెలు అంచెలు గా పెంచుతూ పోయింది . ఒక్క సారిగా విలపాకులా అంటూ నేలకు దించాడు .
ఆ యొక్క జటాయు గ్రద్ద మరణము చూస్తూ , ఆ యొక్క మైథిలీం - మిత్ర / భూమి /లీం- ఆవరించుకున్నది ఈ అర్థాలతో చూస్తే ప్రాణ సఖి / ఈ భూమాత పుత్రి అనే అర్థాలు వస్తాయీ .
ఆ మహా తల్లి హ్రితాం - కష్టం  శ్రుత్వా వింటూ .....
ఒక పక్కమహా జటాయు  మరణం , ఒక పక్క హృదయేశ్వరి కష్టం 
అంత ఇంద్రియ నిగ్రహం వున్నా రాఘవుడు కూడా దుః ఖం ముప్పిరిగోనగా విలపించాడు .
ఇక అక్కడ అటువంటి పరిస్తితి లో తప్పదు ఏడవటం అని ముగించాడు 
ఔన్నత్యం , ఔచిత్యం సభామర్యాద  ఈ మూడు పాటించేవాడు ఐన బ్రేకు డౌను  అయ్యాడు అని మన బాషలో అర్థం .