శనివారం, మార్చి 31, 2012

అది శివ ధనుస్సు భంగం కాదు అది మదించిన రావణ మత్తేభ మద మణ చిన భంగిమ

మదించిన నల్లని ఏనుగు తన బలమైన తొండముతో  పెద్ద మర్రి కొమ్మను పట్టి ఫళ ఫళ విరచినట్టు 

అరి వీర భయంకరుడు అయిన ఈ రాముడు తన బలమైన బాహువులతో శివ ధనుస్సు ఎత్తి పెళ పెళ విరచి పడేశాడు.

ఎత్తిన ధనువు ఎత్తినట్లే పెటిల్లున  రెండు ముక్కలు కాగ  తటిల్లున విద్యుత్ కాంతి లతికలా తటాలున సీతా నా ముక్కాలా నడుమ దోచెను  విధ్యుల్లతికలా .

 ఆ శివ ధనుస్సు భంగం 
పరులకు ధరులకు  ఉరుములు మెరుపులు  కాగా , 
వధూవరులకు  ఊర్పుల వలపుల మెరపులై తోచే .

అది శివ ధనుస్సు భంగం కాదు  అది మదించిన రావణ మత్తేభ మద మణ చిన భంగిమ