శనివారం, మార్చి 17, 2012

రామః సీతాం అనుప్రాపయా రాజ్యం పునః అవాప్తవాన్ .


 భరద్వాజ ఆశ్రమమం గత్వా రామః సత్యపరాక్రమః 
భరతస్యన్తికం రామో హనుమంతం వ్యాసర్జయాట్ 
పునః ఆఖ్యాయికామ్జాల్పాన్ సుగ్రీవ సహితో తదా 
పుష్పకం  తత్ సమారుహ్యా నందిగ్రామం యయుతదా.
నందిగ్రమే జటాం హిత్వా భరాతరిభిహి సహితో అనగః
రామః సీతాం అనుప్రాపయా రాజ్యం పునః అవాప్తవాన్ .