ఆదివారం, మార్చి 18, 2012

ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయణం

 ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయణం  


రామరావణయోధ ఘర్షణం రావననిర్జనం 
రామసీతామనోఘర్షణం సితాగ్నిప్రవేశనంప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయణం