శనివారం, మార్చి 17, 2012

స పుత్రా పౌత్ర స గణః ప్రేత్య స్వర్గే మహీయతె.


 అశ్వమేధ శాహతైహిస్త్వా   తతః బహు సువర్నకైహ్
గావాం కొత్యయుతం దత్త్వా   విద్వాభ్యో విధి పూర్వకం 
అసంఖ్యాయం దానం దత్త్వ  బ్రాహ్మణేభ్యో మహాసయహః
రాజవంశాన్ శత గుణాన్ స్తాపశ్యంతి రాఘవః 
క్రతు వరేణ్యం కా లోకే అస్మిన్ సవే సవే ధర్మో నియోక్ష్యతి.
దశ వర్ష శహర్షని దశ వర్ష శతానిచ
రామరాజ్యం ఉపాస్తివా బ్రహ్మలోక ప్రయాస్యతి.
ఇదం పవిత్రం పాపగ్నం పుణ్యం వేధైకాసంమితం
యహ పటేత్ రామచరితం సర్వ పాపైహిప్రముచ్యతే 
ఏతత్ ఆఖ్యానం ఆయుష్యం పటాన్ రామాయణం నరః 
స పుత్రా పౌత్ర స గణః  ప్రేత్య స్వర్గే మహీయతె.
పఠాన్.........
ద్విజో వాక్రిశాభత్వం ఇత్త్వ.
సతక్షత్రీయో భూమి పటిత్వం ఇత్త్వ .
వనికాజనః పన్యఫలత్వం ఇత్త్వ .
జనఃకా శుద్రో ఆపి మహత్వం ఇత్త్వ .