గురువారం, మార్చి 29, 2012

రాముని యొక్క విశ్వరూపం మనకు కనబడుతుంది .

రామాయణం - బాల కాండ 
      సర్గ - 1తేన తత్ర యేన వసత జనస్థాన నివాసిని 
విరూపిత శుర్ఫనఖ  రాక్షసి కామ రూపిణి - 46 


తతః శుర్ఫనఖ వాక్యాత ఉద్రుతాన్ సర్వ రాక్షసాన్ 
ఖర్మ త్రిశిర్సం చ ఏవ దుర్గుణం చ ఏవ రాక్షసం  - 47 


నిజఘాన్  రణే రామః తెషణం చ ఎవ పథ అనుగ్నాన్ 
వనే తస్మిని నివసత జనారణ్య నివసినాం - 48 


రాక్షసం నిహతాని ఆసన్ సహస్త్రాని చతుర్ దశ
తతే జ్ఞాతి వధం శ్రుత్వ రావణః క్రోధ మూర్చితః - 49 


ఇక్కడ 
రాముని యొక్క విశ్వరూపం మనకు కనబడుతుంది .
 14000 మంది రాక్షసులన్ జనస్థానము ఆ వాసము చేసుకున్న  వారిని ఒక్కడే సంహరించాడు .
వారంతా శుర్ఫనఖ ప్రేరితులు .