సోమవారం, మార్చి 19, 2012

ఇక్ష్వాకున మిదం తెసం రాజ్ఞాం వంశే మహాత్మానం


  •  
  • ప్రజాపతి ముపాద్యం  - నృపానం జయశీలనం
  • సర్వం పుర్ణమయం  - యస్మస్తిక్రేసేన వసుందర


  • యశస్సుయేన సాగారో నామ - సాగారో తేన ఖనితః 
  • సస్తిహ్ పుత్రసహస్రని యాం యాన్తం పర్యావర్యన్


  • ఇక్ష్వాకున మిదం తెసం రాజ్ఞాం వంశే మహాత్మానం 
  • మహాదుత్పన్నమాఖ్యనాం రమయనామితి శ్రుతం 

  • తదిదం వార్తయిస్యమి సర్వం నిఖిలమదితః 
  • ధర్మకామార్తసహితం  శ్రోత్వ్యమనసుయాయ

ఇక్కడ మన వాల్మీకి మహర్షి రామునియొక్క పూర్వీకుల కీర్తి ప్రతిష్టలు మనకు పరిచయము చేసాడు .