మంగళవారం, మార్చి 27, 2012

జేష్టం శ్రేష్ఠ గునై: యుక్తం ప్రియం దశరతః సుతం

రామాయణం - బాల కాండ 


        సర్గ - 1 నారద ఉవాచ : 20 


జేష్టం  శ్రేష్ఠ  గునై: యుక్తం ప్రియం దశరతః సుతం 


ప్రకృతినం హితై: యుక్తం ప్రక్రుతీ కామ్యాయా 
దశరథ  ప్రియ జేష్ఠ పుత్రుడు  శ్రేష్ట గుణములను కలిగి వున్నాడు 


స్వభావములోనే  కాకా చేసే పనులలో కూడా హితము జరగాలని చూసేవాడు .


చాల మంది మహాను భావులు  సర్వ్ జనో సుఖినో భవంతు అంటూ ప్రార్థన మాత్రమే చేస్తారు ... తదను గుణంగా పని చేయరు .


కానీ రాముడు చేస్తాడు అనే  విషయము ఇక్కడ అందజేసారు .