శుక్రవారం, జనవరి 11, 2013

అమ్మా నాకెందుకే అంత ఆయుషు పోశావు


ఒట్టి పోయిన పశువుల 

కబెళాకు పంపినట్లు 

ముసలి ముతక ఎప్పుడు 

పోతారోఅని యెదురు చూస్తున్నారు 

అమ్మా  నాకెందుకే అంత ఆయుషు పోశావు 

ఎంచక్కా  నీతో పాటే తీసుకోని పోక 

అని రోదించే రోజులు 

ప్రతి జీవితంలో తొంగి చూస్తాయీ 

చక్రం తిరిగి రావటమే ఆలస్యం 

అంతవరకూ  నీవు ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట