శుక్రవారం, అక్టోబర్ 19, 2012

ఋషికొండ అలలు

ఋషికొండ అలలు 

అమాయకులైన 


పసిపిల్లలను 


ఒడిసి పట్టుకుని 


పోతుంటే 


అందరం 


నిశ్చేష్ట  స్వరూపం లై 


చేష్టలుడిగి 


శవాలతో  పోలేని 

జీవశవాలై  మిగిలాము