బుధవారం, మే 27, 2015

no nest is permanent - everything is time bound ;

one fine morning , about 45 days back...
Image result for rock pigeon two wings making wonderful dives and aerobatics in the sky wooing the other beautifully;

slowly landed in my portico;

not only wooed it's woman,
also pleased us so as to allow him to build a nest in a corner under the terrace;

it's beautiful dive to land under the terrace from sky makes me always wonder;

both nested their house by gathering dry woody spokes;
Image result for rock pigeonwith in 20 days we saw two chicks while feeding with it's beak;

makes no sounds even for food ; 

hardly i saw one or two times in a day about it's movements; 

maintaining low profiles so as to avoid attraction of any thing towards them; 

who said to them to maintain such low profiles not known;


Grow soundlessly first - allow the world next to applause at arangetram;
with in 25 days we saw the chicks are grown up spreading and grooming it's wings in a slow silent valley manner;

by avoiding to stay at nights , they taught them to live lonely ;

by avoiding to feed them, they taught the chicks to feed themselves on it's own;

yesterday we saw 

one of the chick fly away from the nest 

so as to Unveil the curtain for another beautiful show;

another is ready to leave this place ;
one can understand that for the Rock Pigeons 
no nest is permanent - everything is time bound ;

శనివారం, మే 02, 2015

నిరాడంబరంఅంతరాత్మ 

అద్దంలా  కనిపించాలి

ఎటువంటి మరకలు లేక 

వేదాలకైన 

మర్మగర్భ భావజాలు మరికి పట్టిస్తాయీ   

వెలుగులకే చీకటి అంటుకుంటే ఆ వెలుగుకు అర్థమేది 

నిర్మల ఆకాశంలా 

నిరాడంబరం గా ఉంటే  - నింగే వంగి నీకాలు ముద్దాడుతుంది 

శనివారం, ఏప్రిల్ 25, 2015

మ్రోక్కరా

 

బ్రహ్మ 

కడిగిన పాదమిది 

కడగ రా 

వెచ్చటి కన్నీటి ధార

గంగ 

పుట్టిన పాదమిది 

మోయరా  

శిరసున

తనువు వెర్రి శివ గంగలెత్త 

తులసి  

కొలువైన పాదమిది

కొలవరా 

బ్రతుకు పచ్చంగ పండా 

సురాసురులు 

అనుక్షణం మ్రొక్కేడి  పాదమిది 

మ్రోక్కరా మోక్ష కైవల్యములు కూర


"టెంపుల్ అఫ్ జస్టిస్"

 

"టెంపుల్ అఫ్ జస్టిస్"

నాలుగు గోడల మధ్య 

నాలుగు ఐదు సూత్రాలపై 

చేసే వాదోపవాదాలు విని

తీర్మానం చేసే శాస్త్ర పరికరం కాదు 

ఆర్తులకు సంపూర్ణ న్యాయం చేసే దేవాలయలు