సోమవారం, సెప్టెంబర్ 30, 2013

విరహవేదనవిరహాన్ని గూర్చి
ఆ చందమామ ను అడగకకు
ఎప్పుడు పక్కన ఉండే చుక్కలు పగలబడి నవ్వుతాయి

నీల్గుతూ పోయే
ఆ సూర్యుడుని అడగడకకు
ఎవరైనా వింటే నవ్వి పోగలరు
ఉభయ సంధ్యలతో సయ్యాట లాడుతూ ఉంటాడు

ఆ పరుగులెత్తే  నది ని
అస్సలు పలకరించకు
పాపం కడలి ఒడిలో కలిసి పోవాలని ఉరకలేస్తుంది
ఈ కొండలు కోనలు
మనకు నిజం చెప్పవు
ఆ  రాతి గుండెలు కోయని మన పలుకు మనకే చెపుతాయి

ఆ గుర్తొచ్చింది
అదిగో ఆ రాధమ్మను అడుగు
అల్లదిగో  ఆ గోపికను అడుగు
కృష్ణుడు బృందావనం విడిచి వెళ్ళిన నాటినుంచి
విరహ వేదనతో వేగి వేసారి పోతున్నారు ఆనాటి నుంచి
భగవంతుని కొరకు సాగే వేదన అస్సలైన విరహవేదన
మిగతావన్నీ కోరిక తీర్చుకొనే కామా వాంఛలే 

శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 27, 2013

నన్ ఆఫ్ ది అబోనన్ ఆఫ్ ది అబో - వల్ల

వచ్చేది ఏమి లేదు

పోయేది  అంతకన్నా లేదు

దానికి కొమ్ములు లేవు కోరలు లేవు

మన  పిచ్చి కాకపోతే

కొమ్ములు తిరిగిన పొటేలు ఒంగుతుందా

గురువారం, సెప్టెంబర్ 26, 2013

జగన్ రాజకీయ మేధావి

స్వాతంత్రం అనతరం 

ఒక్క ఇందిరాగాంధీ కి తప్ప 

ఎవరికి ఇంత ఘన స్వాగతం లేదు 

జైలు జీవితం గడిపిన తరువాత కూడా 

జగన్ రాజకీయ మేధావి  కొత్త సొబగులు అద్దినాడు ( సిగ్గు పడకుండా )