ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 16, 2012

ముదిమితనం

భూమి అంచుల నిలబడి 

ఆకాశం  అంచులు  తాకాలని 

యెన్నో మార్లు  అనుకున్నా 

భూమి  అంచులే  కనబడనప్పుడు 

ఆకాశం  అంచులు  తాకేదేలా 

మరుగ్గుజులకు  అంతా అఖండమే 

ఖండాన్చుల  చేరాలంటే  ఎదగాలి  పై పై కి 

ఎదిగే  అవకాశాలు కోసం అన్వేషణలో  

ఎదురై  నిలిచింది  ముదిమితనం  నేనున్నానంటూ .