శనివారం, అక్టోబర్ 04, 2014

దూరం కాకు ఎప్పుడూఓ మనిషి

ఆలోచనాలోచానాలలో

అంతరంగపు హెచ్చరికలు మరువకు

భగవంతుని దయకు దూరం కాకు ఎప్పుడూ