సోమవారం, అక్టోబర్ 21, 2013

రాజకీయం కానే కాదు

యెందుకు ఈ డ్రామాలు

ఎవరి కంటి నీళ్ళు తుడిచేదానికి

యెందుకు ఈ అనవసర ప్రసంగాలు

పడుకున్న పాముల పడగలను రేపటం ఎందుకు

మనసులతో ఆట రాక్షసత్వం - అది రాజకీయం కానే కాదు