ఆదివారం, అక్టోబర్ 13, 2013

నేర్చుకోవాలి అంటారు ఇదేనా

The MODIS instrument onboard NASA's Terra sate...

సముద్రమంతా ప్రశాంతత ఏమైంది

అగాధమైన నీ ఆలోచనలలో సుడులు రేపిందెవరు

వేడి గాలుల వెక్కిరింతలకే ఇంత అలజడులు రేపాలా

తుఫానై  జన జీవన స్రవంతిని  తుత్తునియలు  చేయాలా

ఏమైపోయింది నీ గంభీరం - నిన్ను చూసి నేర్చుకోవాలి అంటారు ఇదేనా