ఆదివారం, అక్టోబర్ 13, 2013

తుఫాను
పై లిని  తుఫాను

గుబులు రేపినా

సుడులు తిరుగుతూ

దాటింది  తీరం చల్లగా

చీమల్ల దాచ్చుకున్న ఆస్తిని తన్నుకొని పోయింది ఎచ్చక్కా

పేదవాడి కడుపుకొట్టి ఏమి బావుకుంటుందో ఈ తుఫాను ఎప్పుడూ

సముద్రం ఉప్పు  చాలదని  పేదవాళ్ళ కన్నీళ్ళు తాగుతుంది  ఆశగా