శుక్రవారం, అక్టోబర్ 18, 2013

దేవుడు - ఓటరు

ఇద్దేరే ఇద్దరు 

దేవుడు - ఓటరు 

ఎటువంటి కోరికలు లేనివారు 

అందరి కోరికలకు కొలువైనవారు