శనివారం, అక్టోబర్ 12, 2013

మహా నిధి భోధి వృక్షంలా

Paintings of Life of Gautama Buddha in Asalha Puja


నీ ఆలోచనలు

మంచి ముత్యాలై

కురుస్తున్నాయి  ఆకాశం నుండి

నీ కోరికలు

పచ్చని పచ్చిక మొలకలై

తలలు ఆడిస్తున్నాయి భూమి పొరలల నుండి

రేపటి ఆశల  నులివెచ్చని  గాలులు పిల్చుకొని  యెదుగు

మహా నిధి భోధి వృక్షంలా ..... ప్రసరించు జ్ఞాన జ్యోతులు ఈ ప్రపంచమంతా