బుధవారం, అక్టోబర్ 16, 2013

ఓటరన్న

పిల్లల కోసం పడే పాట్లు 

అంతింత కాదయ అవలోకిస్తే 

పిట్ట మొదలు పెద్ద ఏనుగు వరకు 

పిల్లల బాగుకోసం బలే బలే తిప్పలు పడతాయి 

మరి మన రాజకీయనాయకులు రాష్ట్రాన్ని చీలిస్తే తప్పేమీ - ఓటరన్న