శనివారం, అక్టోబర్ 19, 2013

స్వాతంత్ర యోధుడినిమృత్యువు  సహజం

అలా అని అవనత శిరస్సుతో

జీవించే కన్నా ఆ మృత్యువునే

ఆహ్వానిస్తాను  సంతోషంగా  - నేను స్వాతంత్ర యోధుడిని