బుధవారం, ఆగస్టు 28, 2013

జీవన నిత్య సత్య భోదనలు

 

చక్రధారి  అతడు 
ప్రగతికి మార్గదర్శకుడు 

హలధారి సోదరుడు 
భుక్తికి  మోక్ష సాధకుడు 

శ్రీ హరి లీలలు  అన్ని 
సిరులు పండే దారులు

శ్రీ  కృష్ణుని చేష్టలన్నీ 
జీవన నిత్య సత్య భోదనలు 

చిద్విలాసంతో


వెన్న తిన్న పెదవి 
వేణువు ఊదే మదిని 

నెమలి కన్నుల చెలిమి 
నెలరేని  వెలుగులు పంచె 

చిరుమువ్వల సడులు 
సుడులు రేపే యెదను 

చిన్ని క్రిష్ణ రా రా చిద్విలాసంతో 
చిన్ని గుండెల దాగిన చింతల బాప