బుధవారం, మే 27, 2015

no nest is permanent - everything is time bound ;

one fine morning , about 45 days back...
Image result for rock pigeon two wings making wonderful dives and aerobatics in the sky wooing the other beautifully;

slowly landed in my portico;

not only wooed it's woman,
also pleased us so as to allow him to build a nest in a corner under the terrace;

it's beautiful dive to land under the terrace from sky makes me always wonder;

both nested their house by gathering dry woody spokes;
Image result for rock pigeonwith in 20 days we saw two chicks while feeding with it's beak;

makes no sounds even for food ; 

hardly i saw one or two times in a day about it's movements; 

maintaining low profiles so as to avoid attraction of any thing towards them; 

who said to them to maintain such low profiles not known;


Grow soundlessly first - allow the world next to applause at arangetram;
with in 25 days we saw the chicks are grown up spreading and grooming it's wings in a slow silent valley manner;

by avoiding to stay at nights , they taught them to live lonely ;

by avoiding to feed them, they taught the chicks to feed themselves on it's own;

yesterday we saw 

one of the chick fly away from the nest 

so as to Unveil the curtain for another beautiful show;

another is ready to leave this place ;
one can understand that for the Rock Pigeons 
no nest is permanent - everything is time bound ;

శనివారం, మే 02, 2015

నిరాడంబరంఅంతరాత్మ 

అద్దంలా  కనిపించాలి

ఎటువంటి మరకలు లేక 

వేదాలకైన 

మర్మగర్భ భావజాలు మరికి పట్టిస్తాయీ   

వెలుగులకే చీకటి అంటుకుంటే ఆ వెలుగుకు అర్థమేది 

నిర్మల ఆకాశంలా 

నిరాడంబరం గా ఉంటే  - నింగే వంగి నీకాలు ముద్దాడుతుంది