సోమవారం, ఏప్రిల్ 02, 2012

2.క్రౌంచ పక్షులు జంట - కోరికలే రెక్కలై స్వేచ్చగా జంటగా ఎగురువేళ


క్రౌంచ పక్షులు జంట - కోరికలే  రెక్కలై  స్వేచ్చగా జంటగా  ఎగురువేళ


నిషాదుని శరము విషాదము చిమ్మింది -
మగటి నేల కొరిగింది  పెంటి గుండె పగిలింది 
అసువులు బాశాయి ఆ క్రౌంచ పక్షులు  రెండు  
అశ్రువులు కురిశాయి కవి కోకిల కన్నులు రెండు  .


క్రౌంచ పక్షుల మైదునపు రావాలు , మన వాల్మీకి  దృష్టిలో పడ్డాయి .
శ్రుష్టి కార్యములో మునిగి ఉన్న ఆ చూడ ముచ్చట ఐన జంట లో చాటున ఉన్న బోయవాని బాణము తగిలి మగ పక్షి మరణించినది , దాని చుట్టూ తిరుగుతూ తల ను బలంగా ఎగిరేగరివచ్చి నేల కు కొట్టుకొని ఆ ఆడ పక్షి కూడా చనిపోయింది .ఆ భాదాకర దృశ్యము మన మహారిషిని వీపరితంగా    దు:ఖితుని  చేసింది .


ఆ మహా శోకము నుంచి వచ్చింది మహోన్నతమైన  శ్లోకం 


" మా నిషాద ప్రతిష్టాంత్వ మగామః శాశ్వితి: సమః 
   యత్ క్రౌంచ మిధునాత ఏక మవధి: కామ మోహితం 
  
   తస్య ఏవం భ్రువతః చింతా బభూవ హృది వీక్షితః 
   శోకత్రేనా అస్య శకునే: కిం ఇదం వ్యహరితాం మయః "