మంగళవారం, ఏప్రిల్ 03, 2012

ఆ సమయము గాని సమయములో బాణము వేయటం చాల తప్పు .అమర్యాద కరమువేటగాళ్ళు కూడా కొన్ని ధర్మాధర్మాలు వున్నాయి .

యెట్టి పరిస్తితిలోనూ
 రోగముతో వున్న,
 బలహీనగా వున్న , 
గర్భం తో వున్న ,
 పిల్లల తల్లి ఐన ,
 మిధునములో వున్న 
ఇలాంటి కొన్ని అవస్తలలో వున్న పసుపక్ష్యాదులను
 ఏ వేట గాడు వేటాడ రాదు .

ఈ నియములు కొన్ని ఆరోగ్య సూత్రాల పై 
మరికొన్ని పశు పక్ష్యాదుల వృద్ది కొరకు
 ఆహార లోటు రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలుగా నియమిత మైనవి .

వాల్మీకి మహర్షి ఒక్కప్పుడు వేటగాడే
 అందుకే మా  నిషాద ప్రతిష్ట మొత్తం నాశనం చేసావు అంటారు .

ఆ క్రౌంచ జంట మైదునములో ఉన్నాయి పరిసరాలను మరచి ఉన్నాయి .
ఆ సమయము గాని సమయములో బాణము వేయటం చాల తప్పు .అమర్యాద కరము