బుధవారం, ఏప్రిల్ 04, 2012

సీతా రామ కథ గానామృతము లో ఒలలాడు తున్నది ఈ సుధ.


కైమోడ్చి మ్రొక్కుడు ఇనకుల తిలకునకు 
కైవారా మొనర్చుడు ఇందీవర శ్యామునకు 
సీతా రాముల ఆశ్రిత పాదపద్మముల వదలకు 
సీతారాముడు ఇకనిన్నోదలడు వదలడు గాక  .


ఇరువది నాలుగు వేల శ్లోకాలను 
ఇనసొంపుగా గానము చేసిరి లవ కుశ లు 
మొదటి శిష్యులు వారె మొదటి గాయకులూ వారె 
సీతా రామ కథ గానామృతము లో ఒలలాడు తున్నది ఈ సుధ.