ఆదివారం, ఏప్రిల్ 29, 2012

ప్రేమంటే ఏమనుకున్నావు

 ప్రేమంటే ఏమనుకున్నావు  - ప్రేమిస్తే సరిపోనా 
  విరహంలో వేగిరమంటూ  - విహరిస్తే సరిపోనా 

 ప్రేమంటే ఏమనుకున్నావు - భాద్యతలకు తొలిమెట్టు 
 ప్రేమంటే ఏమనుకున్నావు - బంధనాలకు అది పట్టు  

 ప్రేమంటే ఏమనుకున్నావు - శ్రీనాధ ప్రభంద కావ్యం 
 ప్రేమంటే ఏమనుకున్నావు - పోతన గజేంద్ర మోక్షం 

 ప్రేమంటే ఏమనుకున్నావు - శృంగారం , సింగారం , బంగారం 
 ప్రేమంటే ఏమనుకున్నావు  -  కర్త కర్మ క్రియ అంతః కరనేన్ద్రియం