ఆదివారం, ఏప్రిల్ 29, 2012

పునాదేలేని శిధిలభవనంలా మిగిలిపోయిందిలా

 అనాధకు లేదా ప్రేమించే అర్హత  
 అనాదినుంచి చేస్తున్నావివక్షత 
 ప్రేమకు సమాధి కడతారు     
 పెద్దలమంటూ చెపుతారు 

 అనాధ నాధ బంధాలు  ఈ పై పై మనిషికే 
 అందరూ నా బందువులే నాలోని మనసుకు 

 బెదిరిస్తే ఎదిరిస్తామని 
 మాటల మంత్రం వేసారు వేరు వేరుగా చేసారు 
 చేతల గారడి చేసారు జీవశ్శవాల  జేసారు 

 విరిచేస్తే విడిపోతామని 
 విరుపు మాటలు విసిరారు విడి విడిగా చేసారు 
 మాటల తూటాలు పేల్చారు ప్రేమను సమాధి చేసారు 

 అనాధ ప్రేమ  అయింది అనాధలా 
 పునాదేలేని శిధిలభవనంలా మిగిలిపోయిందిలా