ఆదివారం, ఏప్రిల్ 29, 2012

ఆడుతూ పాడుతూ నేర్వని బాల్యం భయపడుతూ జీవించే భవిషయ్యమౌతుంది

జాలువారే పార్వతి కొండలపై జరా జరా పాకుతూ ఎక్కి యెగిరి గంతులేసిన రోజులెక్కడా
మన్రో తోపులో చింత చెట్లపై కొమ్మ కొమ్మలు  కోతి కొమ్మచ్చులాడిన
ఆ కోతిమూక లెక్కడా 
బావిలో ఈతలు, బయలులో చిల్లాకట్టలు,  సాయంత్రాలు గోలిలాటలు
బాల్యం బడలిక నెరుగని ఒక బతుకు బాట 
భావి భవిష్యానికి వేసే బంగారు బాట 
ఆడుతూ పాడుతూ నేర్వని బాల్యం భయపడుతూ జీవించే భవిషయ్యమౌతుంది