ఆదివారం, ఏప్రిల్ 29, 2012

కుప్ప కూలుతున్నాయి సరుకేలేని స్టాకు మార్కెట్ లా

కాటుక కన్నులు కరువాయే  జాజుల సిగలే లేవాయే 
గాజుల గలగలలు ఎటుపోయే  మొగ్గల సిగ్గులు ఏమాయే 

నుదిటి కుంకుమలు కానరావాయే పెదవుల చిరునగవులు విరియవాయే 
ముంగిట ముగ్గులు విచిత్రమాయే  ముంగిళ్ళు లేని లోగ్గిల్లాయే 

గడప నెరుగని గుమ్మాలు , గుమ్ము పాలే తాగని పిల్లలు 
బాల్యం నెరుగని  భావి పౌరులు భవిష్యత్తు పై భయాందోళనలు 

కంప్యూటర్ల పై కసరత్తు  కాగితాలపై భవిష్యత్తు 
కాలువ సేద్యం కానరావు  అరకలు మడులు సరిపోవు 

నేలను విడిచిన సాము నింగికి నెగరని బ్రతుకులు 
కుప్ప కూలుతున్నాయి  సరుకేలేని స్టాకు మార్కెట్ లా