బుధవారం, ఏప్రిల్ 04, 2012

మన జీవిత సంసారం నది ప్రవాహముల చక్కగా సాగి పోవాలంటే మనలో వుండే చెడ్డ గుణాలను కాలానుగుణముగా పాశం లోగాని , మొహం లోగాని పడకుండా సరి చేసుకుంటూ దాటుకోవాలి అని మార్గ నిర్దేశనము చేసేదే ఈ రామాయణము .


క్రౌంచ పక్షుల జంట ఒక పక్క 
నిషాదుడు వాడి బాణము ఒక పక్క 
అద్దంలా మెరిసే తామస నది తీరం మరో పక్క 
పచ్చటి రమణీయ ప్రకృతి మరో పక్క .


 క్రౌంచ్ జంట అంటే భార్యాభర్తల జంట ;
మిధునం అంటే సంసారము ;
 తామస అంటే తనువూ , మనసుల ప్రతీక ;
నది అంటే జీవితం ప్రతీక  ;
 తీరం అంటే జీవితపు ఒక మజిలికి ప్రతీక;
నిషాదుడు అంటే చెడ్డ గుణానికి గుర్తు ;
బాణము అంటే కాలం/పాశం;


మన జీవిత సంసారం నది ప్రవాహముల చక్కగా సాగి పోవాలంటే మనలో వుండే చెడ్డ గుణాలను కాలానుగుణముగా పాశం లోగాని , మొహం లోగాని పడకుండా ప్రతి మజిలిలో  సరి చేసుకుంటూ  దాటుకోవాలి అని మార్గ నిర్దేశనము చేసేదే ఈ రామాయణము .