సోమవారం, ఫిబ్రవరి 04, 2013

పూర్వము నుండి అనే మాట

అయ్యా .........

వీడు  నా  చేలో  రస్తా  వేసుతున్నాడయ్య !

లేదు  బాబు ...........

పూ ర్వము నుండి  ఆ చేలో  రస్తా  ఉందయ్యా !!

యేరా ............

ఈ  రస్తాలో  ఎక్కడా  పూర్వము నుండి అనే మాట కనపడలేదు , నీవు  అప్పదం  చెపుతున్నావు !!!

ఔరా ........

ఎక్కడైనా  రాస్తా పై  అలా  వ్రాస్తరటండి ...... విడ్డూరం  కాకా పోతే !!!!.

వంచిన తల యెత్తదు

రమణమ్మ ..........

ఆ గూటి అంచులపై  కసువు అనుకోరాదు !

భలే వారమ్మ .........

మా  రమణమ్మ  వంచిన  తల యెత్తదు  తెలుసా !!