బుధవారం, ఏప్రిల్ 04, 2012

రామాయణము కథలా సాగదు - ఒక దృశ్య కావ్యముల వినిపిస్తుంది .


చాలా విచిత్రమైన అవస్త.....


నారద మహర్షి రామ కథ సంక్షిప్తంగా చెప్పాడు .
బృహత్ర కావ్యాన్ని లిఖించమన్నాడు  .
 ఎలా  ?
ఆయన ప్రేరణతో , క్రౌంచ కిరాతక ఘట్టం తో 
ఒక చక్కటి శ్లోకం ఆ క్రౌంచ్ వధ శోకం నుండి ఉద్భవించినది .
ఒక శ్లోకం తో సరి పోతుందా.....
కల్పించి మనము కథ లల్లినట్లు అల్లరాదు.
వాస్తవం మాత్రమే వ్రాయాలి అది నియమము , నిబద్దత 
ఎక్కడ రాముని గడచిన జీవితము , తానెక్కడ
 తన తరం అవుతుందా ....
ఈ చక్కటి శ్లోకం ఎలా వచ్చింది , ఏమి దీనియొక్క అర్థం 
శాపం కాస్త శ్లోకం అయినది.
శిష్యులతో చర్చ అందరు మెచ్చుకున్నారు . 
ఇది రామతత్వమే అని .
ముందుకు............. 
ఎలా ... సాగాలి ......


ఆ తపన పోగొట్టడానికి ఆ విధాతనే దిగి వచ్చాడు .
కోరకుండానే కొండంత వరమిచ్చాడు .
అందరి తల రాతలు తెలియజేసే శక్తిని ఇచ్చాడు .
కాల చక్రము లో గతానికి వెళ్లి నీడలా రామునితో పాటు ప్రయాణించే శక్తి నిచ్చాడు .
రాముడు తెలుసుకున్నవి ,
 రాముడు కలుసుకున్నవి ,
 రాముడు నేర్చుకున్నవి
 సమస్తం అవగతము అయినది .
రామాయణము కథలా సాగదు - ఒక దృశ్య కావ్యముల వినిపిస్తుంది .