ఆదివారం, ఏప్రిల్ 29, 2012

ఎండలు - శ్రుష్టికి ప్రతి శ్రుష్టి చేసిన మానవ విద్ద్వంసకర కృత్యాలు

ఎండలు - బడబానలు రేపే వడగాల్పులు 
ఎండలు - పొడిబారిన కన్నుల మెదిలే ఎండ మావులు 
ఎండలు - తడియారిన గొంతుల సలిపే ఎండిన చెలిమెలు
ఎండలు - ఎండి పోయిన బ్రతుకుల మిగిలిన  ఎడారి బాటలు 
ఎండలు -  విరుచుక పడబోతున్న ప్రకృతి వికృతి చేష్టలు 
ఎండలు - శ్రుష్టికి ప్రతి శ్రుష్టి చేసిన మానవ విద్ద్వంసకర కృత్యాలు