బుధవారం, ఏప్రిల్ 04, 2012

సీతా మాత హృదయం గాంచి కన్నులు తుడవని కరములు లేవు


సీతా మాత హృదయం గాంచి కన్నులు తుడవని కరములు లేవు 
లక్షమన భరత శత్రుజ్నల గాంచి  మెప్పులు పొందని భుజములు లేవు 
హనుమత్ భక్తీ శక్తి గాంచి వురములు చరచని పురుషుడు లేడు
లంక నాశం రావణ కాష్టం చూచి   ఉప్పొంగి పోవని హృదయమే లేదు
రామ కథ రామాయణ మెరిగి మ్రొక్కులు మ్రోక్కని చేతులు లేవు 
లవ ఖుశ గానామృతం లో తడిసిమునగని  జీవితమే లేదు 
వాల్మీకి విరచిత రామ కథ సీతా రాముల దివ్య కథ .


రాజ మార్గంలో రథము పై వెళుతున్న రాముడు ఈ లవ కుసుల చూచి 
రాజ మందిరం లో సత్కార్యము చేసి సన్మానించాడు .


వారి చే సీతా హృదయము తెలుసుకున్నాడు . 
ప్రభువుతో పాటు ప్రజలు తెలుసుకున్నారు