మంగళవారం, ఏప్రిల్ 03, 2012

నిషాదుడే రావణాసురుడు - క్రౌంచ జంటే సీతారాముల జంట . ఆ విషాదమే రామాయణ సారము


తమసా - తామస - త - తను ,మ - మనస్సు , స - శుభ్రం .
అద్దంలా మెరుస్తున్న - లోపల దహించుకొని  పోతుంది .

రామ కథను విన్న వాల్మీకి మనసు పరిపరి విధముల 
ఆలోచనా తరంగాలతో దహించుకొని పోతుంది .

క్రౌంచ - పురివిప్పిన కోరికల సంకేతం లా ధ్వనిస్తుంది .
పక్షి - విహంగం - విహారము - యగురుట స్వేచ్చగా ....
పురివిప్పిన కోరికలు - స్వేచ్చా విహంగములు .

ఎందుకు వాల్మీకి తమసా నది వద్దే ఆగిపోవలసి వచ్చిందో 
ఎందుకు ఆ క్రౌంచ పక్షుల జంట కంట పడిందో 

చెప్పకనే ఆ ప్రకృతి మనకు చెప్పింది .

తాపసుల మనసు గెలిచిన ఓ తమసా నదీమ తల్లి
నీకు ఇవే శిరసాబివందనములు .
అంతర్గతంగా నీలో ఉన్న ఆవేశం ఆ తాపసి నోట పలికించావు 
తమసా ప్రేరితమైన వాల్మీకి నోట కదలి వచ్చింది రామాయణ శ్లోకం 

నిషాదుడే రావణాసురుడు - క్రౌంచ జంటే సీతారాముల జంట .
ఆ విషాదమే రామాయణ సారము