సోమవారం, ఏప్రిల్ 02, 2012

1. తమసా- తనువును మనసును పూర్తిగా శుభ్రము చేయునది
తమసా- తనువును మనసును పూర్తిగా శుభ్రము చేయునది 
జాహ్నవి - గంగనది కి  కొంత దూరం లో వుంది .


నదీ పరిశుబ్రత పై ఆనాడే ఎంతో అవగాహనవుంది అనేదానికి 
"తీరం అక్ద్రమం"  తీరము మాలిన్యా రహితం అని అన్నాడు .
నది తీరాలు ఆ కాలములో కూడా కలుషితాలు అనేదే మనకు తెలుస్తూ వుంది

అద్దంలా వున్నా ఆ తమసా నది తీరంలో స్నానానికి    వుపక్రమిస్తాడు 
మన వాల్మీకి మహర్షి  వెంట శిష్యులు భరద్వాజ మొదలగు వారు వున్నారు .