మంగళవారం, ఏప్రిల్ 03, 2012

కాల చక్రం వెనుకకు తిప్పి దాని వెంట పరిగెత్తినాడు


యోగ దృష్టి తో వాల్మీకి మహరిష రామకథను అంత తెలుసుకున్నాడు .


కాల చక్రం వెనుకకు తిప్పి దాని వెంట పరిగెత్తినాడు 
రామ సీతా లక్షమణ అడుగు జాడలు తెలుసుకున్నాడు .
రఘు వంశ చరిత మొదలు రావణ పరాకాష్ట వరకు 
రామ జననం నుండి రాజ్యాభిషేకం వరకు 
చూడ వలసినవి ఎల్ల చూసినాడు తరించినాడు 
చూడ రానివి చూసి సిగ్గు తో హనుమన లా తలవంచినాడు .
అలసట లేదు ఆకలి లేదు రాముని తో పాటు  బల అతిబల విశ్వామిత్రుని ద్వార నేర్చుకున్నాడు .
ఆయన ప్రతి అడుగు ఒక పదము అయినది
ఆయన ప్రతి మాట ఒక పాదము అయినది 
సీతమ్మ ముచ్చట్లు యతి ప్రాసలు అయినవి
రాక్షస సంహారం  యమకాలు గమకాలు అయినవి 
శోకరసము అశోక వనములా శోభాయ మానముగా పండినది .
నవ రస పోషణ నవ్య భవ్య కావ్యమైనది అన్ని కలసి మహత్తర రామాయణ కావ్యమై భాసిల్లింది . ఈ జగతికి మార్గ దర్శకమై నిలిచింది .