బుధవారం, అక్టోబర్ 16, 2013

దిష్టి బొమ్మ


బాగుందయ్యా

మరి చోద్యం కాకపోతే

అమ్మ దిష్టి బొమ్మ తగుల బెట్టారని

బాబు దిష్టి  బొమ్మ తగుల బెడతారా ఎక్కడన్నా

తగుల బెట్టుకోవడాలు మరీ ఏదో కొత్త అయినట్లు

అబ్బా ఉన్న దిష్టి  పోయింది అనుకోవాలి ఎప్పుడైనా

ఈ తగుల బెట్టుకోవడాలు  ఆఖరకు కొంపలకు అంటుకుంటాయి 

వారు - వీరు - నాయకులంతా బాగుంటారు - జనాలు చస్తారు మధ్యలో - తస్మాత్ జాగ్రత్త