బుధవారం, ఫిబ్రవరి 25, 2015

వివేక శూన్యుడే

సంశయం - సమస్య 

మనిషిని ఒక చోట నిలువనీయవు 

నీడ కూడా ఆ మనిషిని భయపెడుతుంది 

భయబ్రాంతులకు లొనైనవాడు వివేక శూన్యుడే