శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 27, 2015

విశ్వాని నడిపించే గడియారాన్ని

 

ఆకాశం నా రాజ్యం 

మేఘాలు నా సైన్యం

ఉరుములు , మెరుపులు నా ఆయుధాలు 

సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు, వాయువు, నా ఆజ్ఞానువర్తులు 

అంతరిక్ష సౌధం లో, పాలపుంతల  దారుల్లో 

చమక్కు మనే కాలాన్ని నేను - ఈ విశ్వాని నడిపించే గడియారాన్ని .