బుధవారం, ఫిబ్రవరి 25, 2015

క్రీనిడ

Image result for shadow

భగవంతుడు 

నీడలా నిన్నంటి ఉంటాడు 

నీవు క్రీనిడలో జారినప్పుడల్లా 

నీ జతగా చేరి నీకు తోడు ఉంటాడు .................advocatemmmohan