శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 27, 2015

హాయి హాయిగా


మౌనం మంత్రం మైతే

మాట పెదవి దాటదు 

 నిట్టూర్పు  సెగలలో

సేద తీరలేకున్నాను 

 ఆకాశ గంగలా 

ఉరుకు నా పైన

ఒడిసి పట్టుకుంటాను 

నా తలపుల ఒడిలోన   హాయి  హాయిగా