ఆదివారం, మార్చి 01, 2015

పరమాత్ముని వదలి

 Image result for పరమాత్ముని వదలి

మనసా 

పరి పరి విధముల పరుగులు తీయకే 

పావన కారుడు - పరమ యోగ విభుడు - పరమాత్ముని వదలి