సోమవారం, మార్చి 02, 2015

విడమరిచి చూడాలి అర్థాలు - విరిచి కాదు

 

శిష్ట సంరక్షణ 

దుష్ట సంహారణ 

శ్రీమద్ రామాయణం !

మంచి చెడుల 

మధ్య ఘర్షణ మహా భారతం !!

విడమరిచి చూడాలి అర్థాలు - విరిచి కాదు !!