ఆదివారం, మార్చి 29, 2015

చిన్నారి కామేశ్వరి

అందరిని 
పలకరిస్తా ఆప్యాయంగా 
అందుకో ఏమో 
రాచకురుపు నన్ను వదలిపోలేదు 
తలుపు దాటి రాలేక   - ఎన్ని ఏళ్ళు గడిచినో 
అందుకో ఏమో 
పరమాత్ముడే వచ్చి స్వర్గలోకపు తలుపులు తెరిచాడు
( మా చిన్నారి  కామేశ్వరి ఈ లోకం నుంచి సెలవు తీసుకుంది )