సోమవారం, మార్చి 02, 2015

దేవుడిని నిందిచడం తప్పు

 

ఎందుకు ద్వేషం!

ఎవరిపై ఈ రోషం !!

మన మధ్య ఒప్పదం ఏమిలేనప్పుడు !

జరిగిన దానికి  - జరిగేదానికి 

నన్ను(దేవుడిని )నిందిచడం తప్పుకదా !!