శుక్రవారం, మార్చి 06, 2015

కోడె బసవన్న

 

విక్టరి కిక్కు 

వివరింప తరమా 

విశ్వవిజేతలై వెలుగు వేళ

కోడె బసవన్న కాల్  దువ్వి రంకేసినట్లు