మంగళవారం, మార్చి 31, 2015

కోటి కిరణాల


బద్దకంగా ఉన్న 
ఒళ్ళు విరుచుకొని 
ఎగిరింది గువ్వ నింగికి 
రెక్కలల్లార్చుకొంటూ రివ్వున 
భళ్ళున తెల్లారే తూర్పు దిక్కు 
కోటి కిరణాల కొంగ్రొత్త వెలుగులతో