బుధవారం, ఏప్రిల్ 01, 2015

జీవించు జీవితాన్ని జీవించినంతకాలం

 

జననం 

మరణం 

ఒకటి  మోదం

ఇంకొటి  ఖేదం 

ఇది మానవ నైజం

ఈ మధ్య సాగేదే బ్రతుకు

కష్ట పడ్డ వాడికి తెలుసు 

గుప్పెడు మెతుకుల విలువ 

మీనమేషాలు లెక్కించే వాడికి 

ఏమి తెలుసు ఈ బ్రతుకు విలువ 

హుంకరింపులు  బ్రతుకు విలువల చెరిచేతే 

ఛీదరింపులు బ్రతుకుతీపిని చంపేస్తుంది చల్లగా 

అప్పుడు జననమైన , మరణమైన ఒక్కలాగే అనిపిస్తుంది 

అందుకే 

జననమరణాల లెక్కలేల 

ఈ గొడవలేల 

హుంకరింపుల - ఛీదరింపుల

జీవించు జీవితాన్ని జీవించినంతకాలం ప్రేమగా ఉన్నంతగా